如何结交益友

0

วิธีการมองคน (การเลือกคบคน และวิธีการรักษามิตรภาพให้ยั่งยืน)

How to Choose a Friend and How to Make Friendship Lasts

如何结交益友

“เราคบคนเช่นไร เราก็จะเป็นเช่นนั้น ”

It is said that birds of the same feather flock together.

和什么样的人在一起,就会成为什么样的人!

การเลือกคบคน เป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความเจริญก้าวหน้า และความเสื่อมของชีวิตอย่างมาก จึงควรทราบหลักการมองคนว่า ใครที่ควรคบ ใครไม่ควรคบ ดังต่อไปนี้.-

Choosing the company one keeps can be instrumental to either one’s growth or one’s decline; therefore, it is important that one knows how to choose the company one keeps wisely.

选择与什么样的人结交很重要,这将直接影响和决定我们人生的成败。因此,应该了解结交朋友的原则,应与不应结交的朋友有以下:

 1. มิตรเทียม หรือศัตรูผู้มาในร่างของมิตร 4 ประการดังนี้ 伪友或应远离的四类恶友,分别如下:
 2. False Friends or enemies in the form of friends can be described as follows.

1.1 คนปลอกลอก มีลักษณะคือ  欺骗之友

1.1 คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว (หวังผลประโยชน์จากเพื่อน) 只想得到(想从朋友那获得益处)

1.2 ยอมเสียน้อยแต่จะเอาให้มาก (เอารัดเอาเปรียบเพื่อน) 付出少想获得多(占他人便宜)

1.3 เมื่อมีปัญหาจึงคิดถึงเพื่อน (นึกถึงเพื่อนในยามที่มีความทุกข์ แต่ตอนมีสุขไม่เคยสนใจ) 有难才想到朋友(在痛苦时想到朋友帮忙,而幸福时从未关心朋友)

1.4 คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว (เมื่อเพื่อนยังเป็นที่พึ่งได้ก็สนิทสนม เมื่อหมดประโยชน์ก็ตีตัวออกห่าง)因个人利益结交朋友(当朋友还有利于自己就跟他很好,当失去利用价值就远离他)

1.1 An opportunistic person is a person who…

1.11 Is concerned only for what he can gain from his friend.

1.12 Gives little but takes much.

1.13 Thinks of his friend only when he is in trouble.

1.14 Keeps the company of someone only for as long as he is of use to him.

 

 

1.2 คนดีแต่พูด มีลักษณะคือ

2.1 ชอบพูดแต่สิ่งที่ผ่านมานานแล้ว (ดีแต่พูดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว และสิ่งที่พูดไม่มีประโยชน์ในปัจจุบัน)

2.2 ชอบพูดในสิ่งที่ยังไม่มาถึง (ดีแต่พูดในสิ่งที่ยังไม่แน่นอน)

2.3 นำเสนอสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่องานและเพื่อน (เมื่อทำงานเป็นกลุ่มหรือเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ มักจะพูดนอกเรื่องหรือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย หรือไม่ตรงกับความเดือดร้อนของเพื่อน)

2.4 ออกปากพึ่งไม่ได้ (ยามเพื่อนเดือดร้อนขอความช่วยเหลือมักมีข้ออ้างเสมอ)

1.2虚美言之人特征如下:

1.21喜欢谈论过去发生的事情,(谈论过去的事对目前来说无任何意义)

1.22喜欢谈论尚未发生的事。(谈论未来之事)

1.23周济无益于工作与朋友之事(当需要团队合作或互相帮忙时,他习惯于谈论无关紧要的事情,对团队工作或朋友没有任何的帮助)

1.24言语不可靠(在朋友遇到困难时,通常有很多借口拒绝帮忙)

 

1.2 A person who does not walk his talk is a person who…

1.21 Likes to talk about what happened in the past which serves no purpose in the present.

1.22 Likes to talk about the future which has not yet happened.

1.23 Gives useless suggestions to his friend (or in a teamwork situation, he is in the habit of talking about irrelevant things which is of no help to the team or the work that the team is doing).

1.24 Cannot be depended upon by his friend in times of trouble.

1.3 คนหัวประจบ มีลักษณะคือ

3.1 จะทำชั่วก็คล้อยตาม (ไม่ห้ามปรามการกระทำที่ผิดๆของเพื่อน บางครั้งสนับสนุนแต่เมื่อเกิดอันตรายก็หนีเอาตัวรอด)

3.2 จะทำดีก็คล้อยตาม (ชวนทำอะไรก็ทำ ไม่มีหลักการเป็นของตัวเอง)

3.3 ต่อหน้าสรรเสริญ (อยู่ต่อหน้าก็ชมว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้)

3.4 ลับหลังนินทา (ลับหลังใส่ร้ายนินทา ขยายความลับของเราให้คนอื่นฟัง)

奉承之人的特征如下:

1.31认同朋友行恶事(不阻止朋友造恶,反而支持,一旦遇到危险,却自身先逃)。

1.32跟着做善事(邀请他做什么都跟着,没有自己的原则)。

1.33面前赞美(在他人面前都是美言)

1.34背后毁誉(背后责备,透露他人的秘密)

1.3 A fawning person is a person who…

1.31 Goes along when a friend is committing an evil act (instead of forbidding him to do it) but runs away when a friend is in danger.

1.32 Goes along when a friend is performing a wholesome deed (goes along with anything because he has no conviction of his own).

1.33 Praises a friend to his face.

1.34 Backbites his friends.

 

1.4 คนชักชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะคือ

4.1 ชักชวนดื่มน้ำเมา (ชวนแต่ดื่มเหล้าเมาเบียร์ รวมถึงสิ่งเสพติดอื่นๆ)

4.2 ชักชวนเที่ยวกลางคืน (มืดค่ำลงเป็นไม่ได้ต้องชวนกันเข้าเธคบาร์สถานบันเทิง อื่นๆ

4.3 ชักชวนกันกระทำเรื่องผิดประเวณี (ชักชวนกันจับกุ่มคุยเรื่องเพศ และชวนกันล่อลวงผู้อื่นมากระทำชำเรา)

4.4 ชักชวนกันเล่นการพนัน (ชักจูงเพื่อนให้ตกเป็นทาสของการพนัน เพราะตนถูกผีการพนันเข้าสิง)

1.4 损友的特征如下:

1.41邀请朋友喝酒。(邀请朋友喝酒和吸毒等)

1.42 邀请朋友过夜生活。(经常光顾酒吧和夜总会等)

1.43邀请朋友犯邪淫。(谈论男女之事,欺骗他人对其进行性侵犯)

1.44邀请朋友赌博。(因已无药可救,也要让朋友沉迷赌博。)

1.4 A person who encourages his friend to embark upon the path of ruin.

1.41 He encourages his friends to drink alcohol.

1.42 He encourages his friends to go out carousing at night, frequenting bars and nightclubs, etc.

1.43 He encourages his friends to commit sexual offences alongside him as in a gang rape.

1.44 He encourages his friends to gamble and to be addicted to gambling in the same way that he is.

 

ถ้าเพื่อนที่อยู่รอบข้างตัวเรา มีลักษณะ4ประการข้างต้นแล้ว หวังว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น  ถ้าสามารถแนะนำเขาได้ก็แนะนำเขาด้วยความจริงใจ โดยอธิบายเหตุและผลให้เขาฟัง  แต่ถ้าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราก็ควรที่จะคบเขาอยู่ห่างๆ เพื่อไม่ให้อุปนิสัยที่ไม่ดีของเขาส่งต่อมายังเรา จนทำให้เราได้รับความเดือดร้อนในที่สุด

如果我们身边有这四类型的朋友存在,可以给予他们真心善意的指引和提醒,解释因与果给他们听,希望他们能改变,逐渐改善自我。但他们无法改变,我们应该与他们保持距离,避免这些不良的行为影响我们,最后给我们带来麻烦。

 

If the company one keeps has the four characteristics as listed above and one hopes to reform them, one can offer them sincere words of advice by explaining to them the harm of their way.  If they cannot be reformed, then one should keep them at a distance in order to prevent them from wreaking havoc in one’s life.

 

 1. มิตรแท้ หรือมิตรด้วยใจจริง 4 ประการ

2.1 มิตรอุปการะ  มีลักษณะ 4 ประการ

เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน

เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน

เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งพำนักได้

มีกิจจำเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก

2.真正的朋友应该具备以下四项:

2.1  援助挚友具备以下四个特征:

保护放逸之友。

朋友放逸,能保护友之财。

有难时,能依靠。

必要之时,财力物力支持朋友。

 1. A person who is a true friend can be described as follows.

2.1 A person who helps his friend by

2.11 Protecting his friend when he is being reckless.

2.12 Safeguarding his friend’s possessions when he is being reckless.

2.13 Helping his friend in times of need.

2.14 Giving him more money than asked for in times of need.

2.2 มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ 4 ประการ

บอกความลับแก่เพื่อน

รักษาความลับของเพื่อน

มีภัยอันตรายไม่ละทิ้ง

แม้ชีวิตก็สละให้ได้

2.2 同甘共苦之友有以下四个特征

分享秘密给朋友。

保守朋友的秘密。

危难时,不舍离。

为朋友,愿意牺牲生命。

2.2 A person who is with his friend through thick and thin…

2.21 He tells his friend his secrets.

2.22 He keeps his friend’s secrets.

2.23 He stays by his friend’s side in times of danger.

2.24 He is willing to give up his life for his friend if necessary.

 

2.3 มิตรแนะนำประโยชน์ มีลักษณะ 4 ประการ

จะทำชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้

แนะนำสนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดี

ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง

บอกทางสุขทางสวรรค์ให้

告知善利之友有以下四个特征:

防止造恶

令人行善

使闻未闻之事

宣说通往天堂之道

 

2.3 A person who benefits his friend is a person who…

2.31 Forbids his friend to commit unwholesome deeds.

2.32 Encourages his friend to perform wholesome deeds.

2.33 Passes on to his friend things that he has never heard before.

2.34 Points to his friend the way to happiness and the way to the Celestial Realm.

 

2.4 มิตรมีใจรัก มีลักษณะ 4 ประการ

เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ๆด้วย)

เพื่อนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี (สุข ๆ ด้วย)

เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับยั้งแก้ให้

เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน

爱护之友有以下四个特征:

朋友痛苦,心也跟着苦。(同苦)

朋友快乐,心也跟着乐。(同乐)

提醒朋友,改善自我。

称赞朋友,互相支持。

2.4 A person who is loving is a person who…

2.41 Feels unhappy when his friend is unhappy.

2.42 Feels happy when his friend is happy.

2.43 Comes to his friend’s defense when he is being criticized.

2.44 Praises and supports his friend.

 

เมื่อเราเจอคนแบบนี้ที่ไหน ดูแลไว้ดีๆ ซึ่งหลักการปฎิบัติต่อกันระหว่างมิตรสหาย มีดังนี้

当我们遇到以上的挚友,应该重视与他结交。且应给与相应的照顾,分别如下:

กุลบุตรพึงบำรุงมิตรสหาย

名门子弟照顾朋友      

๑. การให้ (การแบ่งปันสิ่งของให้) ๒. กล่าววาจาเป็นที่รัก ๓. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ ๔. วางตนสม่ำเสมอ       ๕. ไม่พูดจาหลอกลวงกัน

1.分享(分享物品);2. 交谈悦语;3.有益行为;4.公平对待;5.不说谎;

Having found a true friend, one needs to treat him in ways as follows.

 1. One shares what one has with him.
 2. One practices endearing speech with him.
 3. One conducts one’s self in ways that benefit him.
 4. One behaves in a consistent manner.
 5. One does not lie to him.

 

มิตรสหายพึงบำรุงกุลบุตร

๑. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว              ๒. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว                 ๓. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้

๔. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย                 ๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร

朋友照顾名门子弟

 1. 防止放逸之友
 2. 保护朋友财富
 3. 危难时可依靠。
 4. 危险时不抛弃。
 5. 尊敬朋友家族。

 

 

How a Good and Sincere Person Treats His Friend

 1. He protects his friend who has been reckless.
 2. He safeguards his friend’s possessions when he has been reckless.
 3. He stays by his friend’s side in times of trouble.
 4. He does not abandon his friend in times of danger.
 5. He regards his friend’s family like his own.

 

 

 

คนเราต่างก็มีข้อดี-ข้อด้อยในตัวเองทั้งนั้น แต่ถ้าคนรอบข้างของเรามีคุณสมบัติเพื่อนดีแม้เพียงประการเดียวก็นับว่าเราโชคดีแล้ว  รักษามิตรภาพกันไว้ให้ยืนยาวนาน

每个人都有自己的优点和缺点,只要身边的朋友具备一项善友的特征,这都是我们福气,要维护这份友谊,直到永久。

Each of us possesses both strengths and weaknesses, but if the people around us have just one of the characteristics of a true friend, we can count our self fortunate and it is up to us to make the friendship last as long as possible.

บุคคลที่มีคุณธรรมความดีงามในตัวเอง  สามารถเป็นต้นแบบเหนี่ยวนำให้คนรอบข้างเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงาม  มีความยินดีในการช่วยเหลือ  เกื้อกูล โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ   ซึ่งตรงกับหลัก “กัลยาณมิตรธรรม 7 ”  คือ

具备美德之善人,能成为身边之人的好榜样,激励他们变得更好,乐于助人,互相扶持,却不期待任何的回报。这与七善知识法一致。分别是:

A virtuous and righteous person can serve as a role model for those around him.  He can inspire them to change for the better.  He is happy to help and support others without expecting anything in return.  Such a person is characterized by the seven attributes of Kalyamittadhamma as follows.

ประการที่ 1 น่ารัก ไม่ได้หมายถึงรูปร่างหน้าตาน่ารัก แต่หมายถึงอัธยาศัยน่ารัก มีกริยามารยาทน่าชื่นชม เจอกันเมื่อไหร่ก็มีแต่ความสบายอก สบายใจ ไม่ทำให้เราขุ่นมัว

第一,可爱,这里不是指身材或脸蛋可爱,而是指性格可爱,行为令人敬佩,与任何人接触都给他人带来舒心快乐,心不浑浊。

 1. He is endearing in that he has an endearing nature, admirable manners, and he brings joy to whomever he comes into contact with.

ประการที่ 2 น่านับถือ อบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งพิงได้ เพราะเป็นคนที่เต็มไปด้วยคุณธรรมความดีจนร่ำลือไปทั่ว วางตัวได้เหมาะสม มีความยุติธรรม เสมอต้นเสมอปลาย จนทำให้เราเกิดความมั่นใจอบอุ่นใจ เชื่อมั่นอย่างสนิทใจว่าจะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาได้อย่างแน่นอน

第二,值得敬仰,温馨可依靠,因为具有德行和美德之人一切才会顺利,把自己放在适宜的位置,公正公平,有始有终,因此,对他生起信任心,必然能成为好的顾问。

 1. He is respectable in that he is virtuous and righteous. He behaves in an appropriate and consistent manner.  He is impartial.  He inspires confidence and trust in others.

ประการที่ 3 ชอบฝึกฝนตน เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรอบรู้ แบบรู้ลึกและรู้จริง แต่ไม่โอ้อวด ยามพูดจาก็ฟังดีรื่นหู ยามลงมือทำก็ทำได้ด้วยกว่าที่พูดไว้ไปอีก อยู่ด้วยเมื่อไหร่เป็นต้องมีความประทับใจกับสิ่งดีๆของเพื่อนคนนี้ทุกที

第三,爱自我锻炼,能成为好榜样,知识渊博,深度了解,不吹嘘,言语得体,实践成效。跟朋友在一起,必然给他人留下深刻的印象。

 1. He takes self-training seriously in that he possesses breadth and depth of knowledge. He is never boastful.  His words are easy on the ear.  And he walks his talk.

ประการที่ 4 เป็นผู้มีวาจาดี พูดสร้างสรรค์ ให้กำลังใจ มีความสามารถพูดโน้มน้าวให้คนรอบข้างทำตามในสิ่งที่ดีงาม น้ำคำเต็มเปี่ยมด้วยความจริงใจ ปรารถนาดี แม้จะพูดตักเตือนใครก็มีศิลปะ เป็นที่ยอมรับ ไม่เป็นที่รังเกียจ รำคาญ ใครๆ ต่างก็รับรู้ถึงพลังอันบริสุทธิ์จากใจจริงของเขา

第四,言语得体大方,所说的话语有创造力,激励他人有信心行善,话语充满善意与真诚,即便提醒他人,说话也有技巧,让他人愿意接受,不反感和烦恼,能感受到我们内心真正的纯净善意。

 1. He practices honest and endearing speech in that he knows how to motivate and inspire people to perform wholesome deeds. His words are full of honesty, sincerity, and goodwill.  He knows how and when to give someone words of advice.

ประการที่ 5 อดทนรับฟังได้ ไม่ขี้เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามจากเรา อดทนฟังได้แม้เรื่องการระบายความทุกข์ ความคับแค้นใจสารพัด ยามที่เกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน ถูกต่อว่าด้วยคำแรงๆ ก็อดทน ใจเย็น ค่อยๆ อธิบาย เพราะความรักความหวังดีที่มีต่อเรา

第五,忍耐,听劝,不烦躁,也不恼怒,耐心听对方询问,即便是负面诉苦,心妒忌等,也认真倾听,因矛盾引起不理解,被诬陷,也能忍耐,心很冷静慢慢地解释,因为他们对我们心存真心。

 1. He is patient in that he is not annoyed when asked many questions. He is a good listener.  When misunderstanding causes someone to reproach him or criticize him severely, he patiently puts up with the situation and waits for the right time to explain himself.

ประการที่ 6 อธิบายเรื่องยุ่งยากให้เข้าใจได้ เพื่อนคนนี้นอกจากมีความรอบรู้จริงจังแล้ว ยังมีความสามารถในการอธิบายจนคนฟังเห็นภาพตามได้อย่างแจ่มแจ้ง ชนิดที่คนถามหมดความสงสัย

第六,将复杂的事简单阐述,除了要有真正的学识外,还要懂得解释,让听者能清晰明了,消除他人的疑虑。

 1. He knows how to explain even a complex subject matter simply and clearly.

ประการที่ 7 ไม่ชักนำไปในทางเสื่อมเสีย ความประพฤติดีงามขาวสะอาด จนคนรอบข้างต่างชื่นชมว่า ดีจริง ของจริง ไม่สร้างภาพ ไม่ตุกติก แถมยังชักชวนกันเรื่องที่ดี คอยห้ามปรามเวลาที่เราจะทำเรื่องเสียหาย เรียกได้ว่าความชั่วแม้เพียงกระเบียดเดียวก็ไม่ยอมทำและไม่สนับสนุน

第七,不去往毁灭之道,行为端正,直至身边的人都赞叹,太好了,不伪装,不捣鬼,还邀请他人行善,直至造下恶业行为,即便是一丁点恶,也不愿做和支持。

 1. He never encourages anyone to do what is unwholesome. On the contrary, he conducts himself in a virtuous and righteous manner.  He is not given to trying to impress anyone.  He encourages those around him to perform good deeds and discourages them to commit unwholesome deeds.

การเลือกคบคนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต  ไม่คบหาสมาคมกับคนพาลเป็นเพื่อน เพราะคนพาลมักคิดไม่ดีพูดไม่ดี ทำไม่ดีเป็นปกติ ชอบชักนำไปในทางที่ผิด ผู้ที่เข้าใกล้จึงมักมีความคิดเห็นผิดตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม  ถ้าเราได้พบกัลยาณมิตรแล้ว ก็ควรหมั่นเข้าใกล้ คบหาสมาคม แล้วคุณธรรมความดีของเขาก็จะค่อยๆถ่ายทอดมายังเรา และสามารถนำอนาคตของเรารุ่งโรจน์ได้ในที่สุด

在日常生活中,选择结交之人非常重要,不结交恶人,因为恶人想坏的、说坏的和做坏的,引导我们去往歧途,也导致身边的人生起跟他一样的错误刑法。相反,如果我们与善人结交,应常常来往,他人的德行自然能感染我们,让我们的未来越来越光辉。

It is important that a person knows to keep good company and to stay away from wrong-viewed persons.  Wrong-viewed persons are in the habit of thinking, saying, and doing things that are unwholesome.  They encourage those around them to think, say, and do things that are unwholesome.  But when a person keeps the company of virtuous persons, chances are that he will learn good things from them which will allow him to have a brighter future.

 

แต่หากใครยังไม่เจอเพื่อนดี หรือกัลยาณมิตรที่มีลักษณะดังที่ได้กล่าวมาเลยล่ะก็   เราก็จำเป็นต้องฝึกตัวเองให้มีคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีเองซะเลย แล้วคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตนแล้ว จะดึงดูดคนดีๆมาหาเราเอง  และนี่คือเหตุผลที่สำคัญว่า   ทำไมเราจึงต้องเลือกคบคน   !!!

如果我们还为遇到具备以上美好特征的善友,那么我们应该多锻炼自我,培养良好习惯,德行战胜朋友。内在具备好品德,自然能吸引善良的朋友。这就是我们为什么要选择结交善友的原因。

Finally, it is necessary that each person learns to cultivate the attributes of a virtuous friend so that he can attract virtuous and righteous persons into his life.

 

Previous article和合之乐
Next article良言改变生命