佛日

0

วันพระ 佛日

ต้องละนิวรณ์  ด้วยการละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

要以远离邪恶,行善且清净心灵的方式,来脱离五盖的束缚。

วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์  เช่น ทำทาน รักษาศีล  ฟังธรรม หรือ นั่งสมาธิ เป็นต้น

这一天是佛教徒一周一度的聚会日,信徒会到寺院供养斋僧、听闻佛法或是修行静坐。

โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ

佛日在阴历上有清楚记载,一个月有四天,月盈的第八天和第十五天(月圆日),月亏的第八天和第十五天。

ในวันพระข้างขึ้น15ค่ำและแรม15ค่ำ  (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)  พระภิกษุในวัดจะมีการนัดหมายไปประชุมกัน และจะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นผู้สวดพระปาฏิโมกข์  เพื่อทบทวนศีล 227 ข้อ   ซึ่งพระภิกษุทุกรูปก็จะนั่งฟังด้วยอาการอันสำรวม และตั้งใจจนกระทั่งจบ  ถือเป็นการทำให้กาย วาจา ใจ สะอาดบริสุทธิ์

在月盈的第十五日和月亏的第十五日(若是在闰月,则为月亏的第十四日),僧团将齐聚一堂,由一位师父代表诵波罗提木叉经以复习227条戒律。僧团的每一位成员都要静心聆听,且专心地听完,以便净化身口意。

ในวัดทั่วๆไป  เมื่อถึงวันพระใหญ่ จะมีญาติโยมจำนวนมาก เข้าวัดเพื่อบำเพ็ญบุญ  โดยปกติจะจัดให้มีกิจกรรม ทำทานด้วยการถวายภัตตาหาร ดอกไม้ ยารักษาโรค และจีวรเป็นต้น  และก็มีญาติโยมอีกจำนวนมากจะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นพิเศษ  โดยการถือศีล 8 คือละเว้นการประพฤติกิจที่เป็นบาปต่างๆ เพื่อเป็นการชำระกาย วาจา ให้สะอาดยิ่งๆขึ้นไป

在一般的寺院中,当到了大佛日时,将会有很多居士到寺院修功德,一般会举行一些活动,例如:供养午斋、花、药物或是袈裟。也会有一些居士在这天特别地持守清静的戒律,以持守八戒来避免造作各种恶业,使身口更加清净。

 

ซึ่งอุโบสถศีล หรือ ศีล ๘ นั้น มีดังนี้ 八关斋戒或称八戒如下

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี (เว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป)

八哪底巴搭 威那摩尼(戒杀生)

๒. อทินฺนาทานา เวรมณี (เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย)

阿梯哪他哪 威那摩尼(戒偷盗)

๓. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี (เว้นจากกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์, เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือร่วมประเวณี)

阿帕拉妈甲哩亚 威那摩尼(戒淫)

๔. มุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากการพูดเท็จ)

母啥挖他 威那摩尼(戒妄语)

๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี (เว้นจากน้ำเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท)

书辣梅拉牙妈掐八妈他塔哪 威那摩尼(戒饮酒)

๖. วิกาลโภชนา เวรมณี (เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงแล้วไป จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่)

威嘎拉波掐那 威那摩尼(戒着香华)

๗.นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะมาลาคนฺธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฺฐานา เวรมณี (เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ ซึ่งใช้เป็นเครื่อง ประดับตกแต่ง)

那甲七打挖踢打 威苏嘎他撒哪 妈拉刊他 威勒巴拿 他拉拿 满他拿 威铺撒哪他哪 威那摩尼(戒坐卧高广大床)

๘. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี (เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือย)

乌扎撒压拿 妈蛤撒压哪 威那摩尼(戒非时食)

 

การถือศีล8นี้  ถือเป็นการเข้าใกล้ความประพฤติในแบบเนกขัมมะ คือหลีกออกจากกาม ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะในข้อที่ ๓ ก็เป็นการประพฤติ ห่างจากสิ่งที่จะทำให้เป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์ และตั้งแต่ข้อที่ ๖-๘ ก็เป็นการลด การวางภาระ อันเนื่องมาจากวัตถุเสพบริโภค ที่เกินความจำเป็นลงเสียบ้าง

持守八戒,会更接近出离的梵行,一部份是摆脱性欲的纠缠,因为第三条戒就是戒淫,远离会对清净梵行造成危害的行为。然而第六到第八条戒,是减少和放下关于物质使用方面的负担,规范对于超过基本需求所带来的多余损失。

นอกจากนี้ หลังจากที่ทำบุญ และถือศีลแล้ว  ยังมีพิธีปุพพเปตัพพลี อุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการี  ญาติ มิตร ของเราที่เสียชีวิตด้วย  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะมารวมตัวกัน และนั่งบนอาสน์สงฆ์ เพื่อสวดมนต์เพื่อนำบุญส่งให้ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วของเรา

除此之外,在修完功德和持戒之后,还有回向仪式,将功德回向给往生的历代祖先和亲朋好友。僧团将齐聚且坐在席上,以诵经的方式将功德回向给我们往生的历代祖先和亲朋好友。

ในช่วงฟังพระภิกษุสงฆ์สวดมนต์อยู่นั้น  ให้โยมนั่งสงบนิ่ง ประนมมือ น้อมนำใจให้หยุดนิ่ง และนึกถึงภาพของญาติของเราที่เสียชีวิตไปแล้ว ให้ปรากฏอยู่ภายในกลางกาย บริเวณกลางท้องของเรา เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาเหล่านั้น

当僧团诵经时,请居士们平静地坐着,双手合十,以平静的心,回想已过世亲友的画面,并放在身体的中央点,于肚子的中央处,为了让功德回向给祂们。

เพื่อให้ที่หมู่ญาตินั้นเวลาเราทำบุญ  ถ้าจะให้บุญแก่ผู้ตายได้มาก  ให้ใส่ชื่อผู้รับบุญโดยตรง  เช่น สมมติว่าปู่ ย่า ตา ยาย ของเรา   ล่วงลับไปแล้ว  เราก็ใส่ชื่อ ปู่ ย่า ตา ยาย ในการทำบุญไปเลย   อย่างนี้จะได้บุญเต็มที่มากกว่าการใส่ชื่อตัวผู้ทำบุญเองแล้วอุทิศไปให้

为了要让往生的亲友得到最多的功德,可以直接写上祂们的姓名,例如亲朋好友去世了,在修功德时,以祂们的名义修功德,这样祂们能够得到圆满的功德,这样做将会得到比我们以自己的名义修功德再回向还要多的功德。

แต่ถ้าจะให้ดีที่สุด  เมื่อมีชีวิตอยู่นั้นสั่งสมบุญให้เต็มที่เองจะดีที่สุด  เพราะว่าจะได้เต็ม ๆ  แต่เมื่อรอหมู่ญาติอุทิศไปให้  ก็จะได้ส่วนแห่งบุญ  คือได้ไม่เต็ม  แต่ก็ดีกว่าไม่ได้

但是最好的情况是当人生在世时亲自努力地修功德,因为这样才能得到最圆满的功德。等待着亲戚回向功德,也只是得到一部分的功德,并不圆满,但是也比没有收到功德要好。

แล้วถ้าใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่  เวลาทำบุญ  ให้พาลูกพาหลานมาทำบุญด้วย  แล้วสอนให้พวกเขาอุทิศส่วนบุญด้วย  ถ้าเขาอุทิศส่วนบุญเป็น  อุทิศส่วนกุศลเป็น  ก็หมายความว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้ว  เราจะได้บุญอย่างต่อเนื่องจากลูกเรา  หลานเรา  ที่เราเคยสอนไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิต

无论是谁,当仍在世时,要带着子孙一起来修功德,教他们如何回向功德,当他们知道如何回向功德之后,表示我们过世之后将会不断地得到子孙所回向的功德,因为在世时曾经教过他们。

วันพระ ต้องละนิวรณ์  ด้วยการละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

在佛日要以远离邪恶,行善且清净心灵的方式,来脱离五盖的束缚。

 

Previous article进入寺院的着装打扮
Next article消除业力的方法